Klachten

Pedagogisch medewerksters nemen alle klachten van ouders serieus. Per situatie wordt gekeken naar de haalbaarheid van voorgestelde oplossingen en indien nodig wordt naar een compromis gezocht.

Er is een interne klachtenprocedure (te beginnen bij de pedagogisch medewerksters, dan de leidinggevende en uiteindelijk bij de houder) en er is een externe instantie waar klachten behandeld kunnen worden, mochten de klachten niet naar uw tevredenheid zijn opgelost.

Dit kan volgens de Wet klachtrecht dat wordt uitgevoerd door de Stichting Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 070-3105310. Op www.degeschillencommissie.nl vindt u alle informatie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Copyright © 2024 - Wiskids - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame